Overgangsnormen en PTA

Aan het einde van het schooljaar ontvangt uw kind een overgangsrapport. Of uw kind  over is naar het volgende leerjaar hangt af van verschillende regels en normen. 

Overgangsnormen

De overgangsnormen zijn hieronder te downloaden. Aan het einde van elk schooljaar evalueren we de overgangsnormen en passen ze waar nodig aan.

PTA

De overgangsregels voor de bovenbouw zijn te vinden in het examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De leerlingen krijgen uitleg over het PTA op school. 

Let op! Wil uw zoon of dochter na de mavo doorstromen naar de havo? Bekijk dan de voorwaarden in het PTA van mavo 4.

Beroepsprocedure rond overgangsbeslissingen

Vindt u dat er een fout is gemaakt bij het nemen van de overgangsbeslissing? Dan kunt u binnen de daartoe gestelde termijn een schriftelijk verzoek om revisie doen. De commissie bestaat uit een afdelingsleider, een coördinator, de mentor en de rector.

Blijkt er werkelijk sprake te zijn van een fout, dan wordt opnieuw vergaderd en een beslissing genomen. Die beslissing hoeft niet per se anders te zijn dan de oorspronkelijke beslissing! Het is echter wel zo, dat zaken waarvan u vindt dat ze in de bespreking een rol zouden moeten spelen, vóór de vergadering bij de mentor bekend moeten zijn. Nieuwe argumenten zijn achteraf geen reden voor revisie.