Verlof en ziek melden

Wat te doen in het geval uw kind ziek is of u verlof wilt aanvragen? Hieronder leggen wij het voor je uit!

Ziekmelding

We vragen u zo spoedig mogelijk door te geven als uw kind onverhoopt ziek is. Dit kan telefonisch of digitaal via Somtoday. Ziekmelden dient voorafgaand aan het 1e lesuur van uw kind gemeld te zijn om bezorgdheid rondom het niet aanwezig zijn te voorkomen. Wilt u ziekmeldingen via Somtoday middels ‘code Z’ zo vroeg mogelijk doorgeven en hierbij aangeven of het om één of twee dagen zal gaan? Wanneer uw kind langer ziek blijft, dan u heeft aangegeven, wilt u dan opnieuw een ziekmelding doorgeven? Als een leerling tijdens een lesdag ziek naar huis wenst te gaan, dient hij/zij zich te melden bij het meldpunt. Wij beoordelen tijdens het gesprek met de leerling of naar huis gaan wenselijk is. Vervolgens bellen wij ouders voor goedkeuring (als het kind jonger is dan 18 jaar). Indien u akkoord bent, mag de leerling naar huis.
Tijdens de toetsperiodes dient u uw zoon/dochter telefonisch ziek te melden en niet via Somtoday.

Verlof

Voor verlof dient u minimaal één dag van tevoren een verlofaanvraag via uw kind in te dienen in de brievenbus bij het meldpunt. Wanneer er onvoorzien voor dezelfde dag verlof nodig is, kunt u dit ook telefonisch aanvragen. Alléén een bezoek aan een Arts/Specialist kunt u ook via Somtoday middels ‘code BZ’ doorgeven. Hierbij geeft u aan in Somtoday om welke dag en uren het gaat (van … tot en met welk lesuur).
Let op: er wordt geen verlof verleend indien uw zoon/dochter daardoor een (tussen)toets zou missen.

Kort verlof

We gaan ervan uit dat afspraken met dokters, tandartsen, orthodontisten, etc. zoveel mogelijk buiten de lessen gepland worden. Mocht dit onverhoopt toch niet lukken, dan kunt u de verlofaanvraag invullen en meegeven aan uw zoon of dochter. Lever het verzoek voor verlof minstens één dag van tevoren in (deze afspraken zijn immers al langer bekend). Een uitzondering wordt gemaakt voor afspraken met bijvoorbeeld de huisarts, die ’s ochtends vroeg zijn gemaakt. Dan wordt de verlofaanvraag natuurlijk na de afspraak ingeleverd.

Bijzonder verlof

Als ouder/verzorger kunt u voor uw kind een aanvraag indienen voor bijzonder verlof buiten de schoolvakanties. Indien het gaat om een verlofaanvraag vanwege bijzondere omstandigheden, vinden wij het noodzakelijk dat de leerling(e) bij zijn/haar coördinator langsgaat met de verlofaanvraag. We volgen hierbij de richtlijnen van de inspectie van het Onderwijs.

De regels omtrent absentie vindt u in de schoolgids.