Bovenbouw

De overgangsregels voor de bovenbouw vind je in het examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) die op school worden aangeboden en uitgelegd.

Bezwaarprocedure rond overgangsbeslissingen

Vinden jij of je ouders dat er een fout is gemaakt bij het nemen van de overgangsbeslissing?

Dan is het mogelijk om een revisieverzoek in te dienen. Dat kan als er redenen zijn die de school niet weet, maar die wel van invloed kunnen zijn op de overgangsbeslissing. Het is echter wel zo dat zaken waarvan jij of je ouders vinden dat ze van invloed zijn op je schoolwerk, vóór de vergadering bij je mentor bekend moeten zijn. Hierover worden ouders vooraf geïnformeerd. De rector besluit samen met de conrector, de coördinator of teamleider en de mentor of het verzoek ingewilligd wordt. Zo ja, dan volgt een nieuwe rapportvergadering en wordt er een beslissing genomen. Die beslissing hoeft niet per se anders te zijn dan de oorspronkelijke beslissing!

Commissie van beroep

Als jij of je ouders vinden dat er bij examenzaken of bij de overgangsbeslissingen een foute beslissing is genomen, dan kunnen je ouders binnen de daartoe gestelde termijn (zie PTA) een schriftelijk verzoek om revisie indienen bij de commissie van beroep. Deze commissie wordt gevormd door een conrector (van een andere afdeling dan waar de leerling bij hoort), een personeelslid en een ouderlid van de MR.