Passend onderwijs

Het Christelijk Lyceum werkt sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs in 2014, samen met het reguliere voortgezet onderwijs en het speciale voortgezet onderwijs. Dit regionale samenwerkingsverband heet “Samenwerkingsverband 25-05”.

Een van de uitgangspunten van de wet Passend Onderwijs is dat zoveel mogelijk leerlingen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen waarbij passende ondersteuning in het reguliere onderwijs niet mogelijk is, gaan naar het speciaal onderwijs.

Alle scholen hebben zorgplicht. Dat betekent dat scholen elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. In eerste instantie op de school waar u uw kind aanmeldt, eventueel met extra ondersteuning. En anders op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs, waar passende ondersteuning geboden kan worden. Alle schooldirecties en besturen van vo-scholen hebben de volgende uitgangspunten onderschreven:

We vangen gezamenlijk alle leerlingen op

  • Iedere school heeft een zo breed en diep mogelijk ondersteuningsaanbod en dezelfde basisondersteuning.
  • We dragen in het reguliere onderwijs zorg voor een optimale verdeling van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.
  • Een loket functioneert als toewijzingscommissie voor extra ondersteuning op de school waarop de leerling zit, of voor plaatsing in het voortgezet speciaal onderwijs.
  • We richten een zeer kleine bovenschoolse schakelvoorziening in waar leerlingen tijdelijk opgevangen kunnen worden als de school handelingsverlegen is. Uitgangspunt is
    Al onze leerlingen hebben recht op ondersteuning. Deze richten we op hun ontplooiing en ontwikkeling. De ondersteuning moet eraan bijdragen dat de leerling persoonlijke doelstellingen haalt, competenties ontwikkelt en goed voorbereid wordt op de periode na het voortgezet onderwijs. Wij creëren een krachtige en veilige leeromgeving om dit te kunnen realiseren. Wat heeft een leerling nodig? We denken vanuit het belang van de leerling. Onze aanpak is oplossingsgericht. Dit betekent dat er veel afstemming is tussen ons, de leerling en zijn ouders. In het Schoolondersteuningsplan (SOP) staat (uitgebreid) beschreven welke basisondersteuning en extra ondersteuning het Christelijk Lyceum aanbiedt.